Alocație de stat

1. Legislație:

 • Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.

2. Beneficiari:

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 427 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani și în cazul copilului cu handicap;
b) 214 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii;
c) 427 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

3. Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copil:

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa obligatoriu în comuna Grădinari.

 • Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii original;
 • Actele de identitate ale ambilor părinţi ai copilului (originale și copii xerox);
 • Certificatul de naștere al copilului (original și copie xerox);
 • Certificatul de căsătorie (original și copie xerox);
 • Pentru plata alocaţiei de stat în cont bancar: extras de cont cu codul IBAN iar solicitantul să fie titularul contului;
 • Declarație acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal original.

Alte acte necesare, după caz:

 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap al copilului (original și copie xerox);
 •  Declarație pe propria răspundere – formular tip în care mama copilului va scrie în faţa funcţionarului următorul text: “sunt de acord ca tatăl copilului să beneficieze de alocaţia de stat pentru copilul (nume și prenume)”  original;
 • Confirmarea de transfer eliberată de A.J.P.I.S. din judeţul de unde se face transferul alocaţiei de stat pentru copii;
 • Atestat – asistent maternal profesionist eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului     (original și copie xerox);
 • Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului şi repartiţia aferentă / Sentinţa Civilă privind măsura de ocrotire a copilului, eliberată de Tribunalul pentru Minori (original și copie xerox);
 • Dispoziţia de plasament în regim de urgenţă a copilului la asistentul maternal (original și copie xerox);
 • Hotărârea Judecătorească privind stabilirea curatelei/tutelei asupra copilului (original și copie xerox);
 • Certificat de deces/Sentinţă civilă de divorţ (original și copie xerox);
 • Dovadă eliberată de Autoritatea Tutelară privind stabilirea reprezentantului legal al copilului/ancheta socială (în situația în care părinții sunt necăsătoriți sau unul dintre părinții este minor) (original și copie xerox).

Pentru copiii născuți într-un stat din Uniunea Europeană altul decât România/părinți lucrători migranți:

 • Formularul „Solicitare suplimentară de informaţii” original ;
 • Actele de identitate, permisele de ședere, numerele de asigurări sociale și orice alte documente de identitate sau ședere ale ambilor părinţi și ale copilului din statul în care au locuit (originale și copii xerox);
 • Declarație notarială din care sa reiasă faptul că a beneficiat sau nu beneficiază de prestații familiale pentru copii din statul în care au locuit (pentru ambii părinți), perioada acordării drepturilor și data încetării acestora, dacă are rezidența sau nu în acel stat, dacă a lucrat/nu a lucrat legal;
 • Documentul din care sa reiasă faptul că nu beneficiază de prestații familiale pentru copii din statul în care au locuit (pentru ambii părinți) sau documentul din care să reiasă perioada acordării drepturilor și data încetării acestora (original și copie xerox).

Attachments

Ultima actualizare: 09:43 | 24.05.2024

Sari la conținut