Ajutor de urgență

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Baza legislativă

  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
  • HCL nr. 63/23.02.2017  privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Beneficiari
Familiile sau persoanele singure, care au domiciliul pe teritoriul comunei Grădinari, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local (decesul unei persoane care nu a avut calitatea de asigurat, salariat, pensionar sau beneficiar de ajutor social, pentru probleme medicale deosebite si pentru acoperirea unor nevoi curente, respective debite catre furnizorii de utilitati sau catre asociatiile de locatari/proprietary – la intretinere, energie electrica, gaze naturale, apa curenta, gunoi – consum fara penalitati).

Acte necesare:

  • Acte doveditoare privind componenţa familiei;
  •  Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singură;
  •  Actul doveditor privind locuinţa;
  • Proces-verbal de constatare a incediului de la Secția de pompieri Oravița;
  • Acte doveditoare privind accidentul;
  • Certificat de deces şi chitanţă privind cheltuielile cu înmormântarea;
  • După caz, alte acte pentru dovedirea situaţiilor deosebite.

Condiţii de acordare:
Familiile sau persoanele singure care se află în situaţii de necesitate, datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite.
Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Grădinari, la sediul din  Str. Principală, nr. 190.

În vederea soluţionării cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă, se va efectua ancheta socială la domiciliul solicitantului, pentru a constata dacă situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

Pot beneficia de aceste ajutoare de urgenţă numai persoanele care au domiciliul legal pe raza comunei Grădinari  sau a avut domiciliul situat pe raza comunei Grădinari (în cazul persoanelor decedate) în ultimele 12 luni la data depunerii cererii (cu excepția ajutorului de înmormântare).

Ajutoarele de urgenţă pentru probleme medicale și ajutoarele de urgență pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități se acordă o singură dată pe an;

Ajutoarele de urgență pentru situații de necesitate (calamități, incendii), precum și ajutoarele de urgență pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități i, se acordă doar pentru locuința aflată pe raza comunei Grădinari;

Ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru situații de necesitate și ajutoarele pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și canalizare se acordă o singură dată, iar data de înregistrare a cererii prin care se solicită acordarea ajutorului de  urgență trebuie să nu depăşească 12 luni de la producerea evenimentului;
Persoana singură sau familia poate solicita într-un an calendaristic doar un singur tip de ajutor de urgență;

Necompletarea dosarului cu actele solicitate sau expirarea documentelor prezentate, într-un interval de 3 luni de la depunere, atrage închiderea cazului, prin întocmirea unui raport de închidere caz.

Ajutoarele de urgență pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități se acordă numai în cazul în care, cuantumul debitului/debitelor înregistrat/e de persoană/familie (consum fără penalități) și pentru care a fost solicitată acordarea sprijinului financiar nu depășește dublul plafonului de ajutor maxim stabilit în prezenta anexă (respectiv suma de 2.000 lei), iar valoarea ajutorului este de până la 50% din valoarea restanțelor înregistrate;

Ajutoarele de urgență (cu excepția ajutorului de înmormântare) se vor acorda ținând cont și de bunurile deținute de persoana singură/familia solicitantă, cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului de urgență, conform Anexei nr. 2.

Persoanele apte de muncă care beneficiază de aceste tipuri de ajutoare au obligația de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local (excepție pentru ajutorul de înmormântare);

Pentru ajutoarele de urgență acordate pentru racordarea/branșarea la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare utilizatorilor casnici individuali, persoane fizice, persoana singură sau familia trebuie să dețină, în calitate de proprietar, imobilul pentru care solicită sprijinul, și să aibă domiciliul legal pe raza comunei Grădinari, situat la imobilul pentru care solicită ajutorul lunar.

Dreptul la ajutorul de urgenţă, se stabileşte prin dispoziţia scrisă a  primarului.

Ultima actualizare: 09:43 | 24.05.2024

Sari la conținut