Primăria Comunei Grădinari județul Caraș Severin

ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA CONSILIER I DEBUTANT REGISTRUL AGRICOL DIN DATA DE 9 MAI 2022 ORA 10:00

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA GRĂDINARI

CUI 3227424

ANUNȚ

 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grădinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacantă, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 

1.      Denumirea funcţiei publice de execuție vacantă:

– „CONSILIER, clasa I grad profesional DEBUTANT”, ID 254567 – Compartiment Registrul Agricol în cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Grădinari

 

2. Probele pentru concurs:

- selecție dosare

- proba scrisă

- interviu

 

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1.  Locul de desfăşurare a concursului:

- la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin : Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin

3.2.  Probele concursului, data şi ora desfăşurării:

- selecție dosare : - în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs respectiv data de 02.05.2022.

- proba scrisă       : - 09.05.2022 – ora 10:00  - la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin

-  interviu              : - 11.05.2021 – ora 11:00  - la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin.

3.3. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:

Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Grădinari, în perioada 8 aprilie 2022 – 27 aprilie 2022, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Grădinari, județul Caraș Severin.

 

4. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile generale : - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

f) îndeplineste condițiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu ia fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a savârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

4.2. Condiții specifice:

- Studii: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul agronomie sau horticultură

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice: nu este cazul;

Probe pentru concurs :

Concursul constă în trei probe eliminatorii şi anume :

1. – selecţia dosarelor; ( neîndeplinirea unei condiții generale de concurs sau a unei condiţii specifie de concurs atrage automat eliminarea);

2. – proba scrisă;

3. – interviul.

 

Bibliografie concurs, tematica și atribuții conform fișei postului și depunere dosare concurs

 

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României;

2. O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ (titlul I şi II ale părţii a VI-a);

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

5. O.G. nr.27/2002 privind Reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată;

6. O.G. nr.28/2008 privind Registrul agricol;

7. Ordinul nr.25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

8. H.G.R. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;

9. O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1999;

10. H.G.R. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

11. Legea nr.18/1991, privind fondul funciar;

12. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere;

14. Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente;

15. H.G.R. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiilor şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

16. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

17. H.G.R. nr.401/2013 de aplicare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

18. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărarii terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinație agricolă

și înființarea Agenției Domeniilor Statului;

19. Ordinul nr.719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinație agricolă

și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

20. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

NOTĂ: Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

TEMATICA

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale.

2. Autorităţile publice. Administrația publică locală.

3. Funcţia publică şi funcţionarul public – Definiții. Statutul funcționarilor publici.

4. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.

5. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

6. Destinatarul petiției. Mod și termen de soluționare

7. Organizarea, completarea, controlul și centralizarea datelor din registrul agricol.

8. Modul de înscriere și modificare a datelor în registrul agricol.

9. Transformarea unităților de măsură în hectare, ari și m2.

10. Modul de punere în valoare a pajiștilor din domeniul public sau privat unităților administrativ teritoriale. Termene, încărcături, valoare contract.

11. Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale.

12. Retrocedarea terenurilor agricole și forestiere.

13. Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent.

14. Punerea în posesie a proprietarilor și emiterea titlurilor de proprietate.

15. Comisia locală de inventariere: Procedura de constituire, modul de funcționare, atribuții.

16. Exercitarea dreptului de preempțiune în cazul vânzării terenurilor agricole din extravilan.

17. Atribuțiile primăriilor pentru aplicarea Normelor metodologice aprobate prin Ordinul nr.719/2014.

18. Procedura de obținere a atestatului de producător. Regimul de întocmire, de eliberare și de utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

 

Atribuțiile postului prevăzute în Fișa postului pentru funcția publică de execuție „Consilier I Debutant” din Compartimentul Registrul agricol:

1. înregistrează în registrele agricole, atât în format electronic cât şi în Registrele Agricole, datele de stare civilă ale cetăţenilor din localitate şi străinaşi;

2. înregistrează în registrele agricole bunurile mobile şi imobile (inclusiv datele de identificare a acestora – nr. top, tarla, solă ş.a.), animalele, păsările, famililile de albine şi alte bunuri deţinute de persoane fizice şi juridice.

3. urmăreşte şi operează mişcarea acestora pe tot parcursul anului ;

4. verifică, prin sondaj, din proprie iniţiativă, sau ori de câte ori se impune, în gospodăriile populaţiei şi la persoane juridice exactitatea datelor declarate şi înscrise în registrele agricole ;

5. eliberează adeverinţe şi certificate de rol pentru înscrisurile din registrele agricole la solicitarea personală a celor în cauză;

6. colaborează direct cu Comisia Locală de Fond Funciar şi pune al dispoziţia acesteia documentele şi datele solicitate ;

7. întocmește şi transmite situaţiile şi rapoartele statistice solicitate la nivelul Primăriei comunei Grădinari sau de Consiliul Judetean ;

8. realizează şi ţine la zi baza de date a localităţii Grădinari fiind în măsură să furnizeze date din toate domeniile ori de câte ori i se solicită;

9. colaborează cu secretarul comunei şi cu alţi funcţionari pentru întocmirea unor materiale sau situaţii solicitate de alte organe sau de conducerea comunei Grădinari;

10. colaborează cu inspectorul de specialitate din cadrul Centrului agricol Grădinari pentru realizarea unei înregistrări cât mai exacte în registrele agricole.

11. eliberează documentele de adeverire a proprietăţii animalelor în vederea vânzării acestora;

12. eliberează Certificatele de producător agricol;

13. asigură logistica şi evidenţa proprietarilor de teren arabil, beneficiarilor ajutoarelor băneşti atribuite de stat împreună cu reprezentanţii D.G.A.A;

14. participă ca deleget din partea Primăriei la constatări şi evaluări de pagube în agricultură;

15. îndeplineşte atribuţii stabilite de Consiliul Local al Comunei Grădinari, de Primar – prin dispoziţie, sarcini date de viceprimar şi secretar.

16. Exercită atribuţiile ce revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, astfel:

a) înregistrează cererea vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele justificative;

b) înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, care să cuprindă cel puţin informaţii privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafaţa de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosinţa a acestora, preţul de vânzare, amplasamentul identificat prin tarla şi parcela sau, după caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, adeverinţele eliberate în vederea vânzării libere a terenurilor, precum şi orice corespondenţă referitoare la realizarea procedurii;

c) afişează oferta de vânzare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz;

d) pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare, transmit lista preemptorilor la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz. Lista preemptorilor se  afişează la sediul primăriei, după caz, şi pe site-ul propriu;

e) transmite la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la lit. a);

f) în perioada prevăzuta la art. 6 alin. (2) din lege, înregistrează şi afişează la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinşi în lista preemptorilor sau de oricare alţi preemptori necuprinşi în lista şi care dovedesc ulterior întocmirii listei aceasta calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru oferta de vânzare în cauză;

g) transmite la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, însoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2);

h) adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune şi de alegere a potenţialului cumpărător, cu respectarea strictă a dispoziţiilor art. 7 din lege;

i) încheie procesul-verbal de constatare a derulării fiecărei etape procedurale prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;

j) după comunicarea şi înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a preemptorului potenţial cumpărător, transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, numele şi datele de identificare ale acestuia, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute la lit. i);

k) în cazul in care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea terenului este liberă în condiţiile legii, eliberează vânzătorului o adeverinţă care atestă ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune şi că terenul este liber la vânzare, la preţul prevăzut în oferta de vânzare şi pentru suprafaţa menţionată în actele de proprietate sau suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale, înscrisă în cartea funciară conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. O copie a acesteia, însoţită de copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute la lit.i), este transmisă structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz;

l) transmite vânzătorului adeverinţa însoţită de o copie certificată de conformitate cu originalul a ofertei de vânzare. O copie a adeverinţei se transmite structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz.

17. Răspunde pentru completarea şi ţinerea la zi al Registrului pentru evidenţa Atestatelor de producător, Registrului de evidenţa Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol precum şi de verificarea în registrul Agricol şi în teren a existenţei suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător şi pentru întocmirea şi eliberarea atestatului de producător

18. Face parte din grupul de lucru constituit la nivel judeţean în vederea întocmirii amenajamentului pastoral pentru comuna Grădinari, judeţul Caraş-Severin (O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 coroborate cu prevederile H.G.R. nr.1064 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991)

19. Informează cetățenii și urmărește respectarea normelor tehnice și a legislației în vigoare referitoare la carantina fitosanitară, combaterea bolilor și dăunătorilor la plante și utilizarea pesticidelor

20. Întocmeşte şi conduce, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, registrele agricole ale comunei Grădinari, pe format de hârtie , în format electronic și RAN, aduce la cunoștința cetățenilor obligațiile ce le revin la registrul agricol, centralizează datele înscrise

21. Efectuează activitate de relaţii cu publicul și oferă consultanță de specialitate

22. Sprjină producătorii agricoli în activitatea de avertizare și combaterea dăunătorilor potrivit buletinelor de avrertizare emise de unitățile de profil

23. Urmărește modul de utilizare a pășunii comunei Grădinari

24. Execută lucrările privind recensămintele generale agricole precum şi recensămintele de sondaj

25. Participă la constatarea pagubelor cauzate culturilor agricole și animalelor.

26. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.

 

PRIMARUL COMUNEI GRĂDINARI,

Valentin Ovidiu FIRCA