Primăria Comunei Grădinari județul Caraș Severin

ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA CONSILIER I DEBUTANT ASISTENTA SOCIALA DIN DATA DE 11 MAI 2022 ORA 10:00

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA GRĂDINARI

CUI 3227424

 

ANUNȚ

 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grădinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacantă, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 

1.      Denumirea funcţiei publice de execuție vacantă:

– „ CONSILIER, clasa I grad profesional DEBUTANT”, ID 533647 – Compartiment Asistență socială în cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Grădinari

 

2. Probele pentru concurs:

- selecție dosare

- proba scrisă

- interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1.  Locul de desfăşurare a concursului:

- la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin

3.2.  Probele concursului, data şi ora desfăşurării:

- selecție dosare : - în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs respectiv data de 02.05.2022.

- proba scrisă       : - 11.05.2022 – ora 10:00  - la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin

-  interviu              : - 13.05.2022 – ora 11:00  - la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin.

3.3. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:

Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Grădinari, în perioada 8 aprilie 2022 – 27 aprilie 2022, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Grădinari, județul Caraș Severin.

 

4. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile generale : - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică atestat de către medicul de familie;

f) îndeplineste condițiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu ia fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a savârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

4.2. Condiții specifice:

- Studii:

-  Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: asistență socială.

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: Nu este cazul;

 

Probe pentru concurs :

Concursul constă în trei probe eliminatorii şi anume :

1. – selecţia dosarelor; ( neîndeplinirea unei condiții generale de concurs sau a unei condiţii specifie de concurs atrage automat eliminarea);

2. – proba scrisă;

3. – interviul.

 

Bibliografie concurs, atribuții conform fișei postului și depunere dosare concurs

 

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României, republicată;

2. O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ (titlul I şi II ale părţii a VI-a);

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

6. H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;

10. Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

11. Ordinul nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

12. Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat;

13. H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

14. Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social;

15. O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările ulterioare;

16. H.G.R. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

17. Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

18. H.G.R. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

19. Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

 

NOTĂ: Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

TEMATICA

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Funcţia publică şi funcţionarul public – Definiții. Statutul funcționarilor publici;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. Drepturile persoanei cu handicap. Servicii și prestații sociale;

9. Drepturile copilului. Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parinților săi;

10. Evaluarea situației persoanelor vârstnice care necesită asistență social. Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice ;

11. Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate – Integral;

12. Standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

13. Colaborarea interinstituțională și managementul de caz pentru copiii cu dizabilități și/sau CES;

14. Responsabilitățile principale ale autorităților administrației locale și centrale în domeniul protecției drepturilor copilului cu dizabilități și/sau CES;

15. Stabilirea cuantumului ajutorului social. Obligațiile beneficiarilor de ajutor social;

16. Ajutorul social conform H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

17. Statutul asistentului social;

18. Ajutoare pentru încălzirea locuinței. Stabilirea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței;

19. Stabilirea și plata drepturilor de alocație pentru susținerea familiei;

20. Beneficiarii alocației de stat pentru copii.Stabilirea dreptului la alocație.

 

 

Atribuțiile postului prevăzute în Fișa postului pentru funcția publică de execuție „Consilier clasa I grad profesional DEBUTANT ” din Compartimentul Asistență socială

1. Primeşte şi înregistrează cererile pentru acordarea ajutorului social în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordarea ajutorului de urgenţă şi a ajutorului de înmormântare;

2. Întocmeşte dosarele de ajutor social, le verifică şi răspunde de legalitatea acestora;

3. Primeşte şi înregistrează cererile pentru acordare alocaţiei de stat pentru copiii nou-născuţi şi/sau a alocaţiei complementare când este cazul;

4. Depune, în interiorul termenului prevăzut de lege, şi duce spre avizare la instituţiile abilitate dosarele de ajutor social, alocaţiei de stat pentru copiii nou-născuţi şi/sau a alocaţiei complementare;

5. Acordă sprijin în vederea întocmirii dosarelor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la 7 ani iar după completarea acestora le depune, în termen, instituţiilor abilitate;

6. Efectuează anchetele sociale pentru soluţionarea cererilor adresate compartimentului şi răspunde de corectitudinea şi legalitatea lor;

7. Efectuează în teren şi întocmeşte anchetele sociale pentru divorţuri, minori infractori, persoane vârstnice, alocaţii suplimentare, tutele, curatele;

8. Întocmeşte şi răspunde de exactitatea datelor a Contractului Individual de Muncă pentru asistenţii personali;

9. Vizează la instituţiile abilitate, în termen, Contractul Individual de Muncă şi actul adiţional la acesta;

10. Își dă concursul în vederea întocmirii fişelor de protecţia muncii pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat care prestează activităţi la nivelul comunei Grădinari;

11. Operează aplicaţia Registrul Electoral precum şi operaţiunile de actualizare prin radiere a listelor electorale permanente, în lipsa Secretarului General al comunei Grădinari;

12. Efectuează operaţiuni de arhivare cu privire la dosarele ce constituie activitatea sa;

13. Urmăreşte fiecare dosar al angajaţilor în funcţia de asistent personal, răspunzând de întocmirea şi avizarea actelor adiţionale la Contractul Individual de Muncă al acestora;

14. Înaintează/înmânează în termen, pe bază de semnătură sau număr de înregistrare pe adresa de înaintare, după caz, dispoziţiile primarului cu privire la beneficiarii prevederilor Legii 416/2001 şi a altor acte normative privind venitul minim garantat persoanelor fizice titulare de venit minim garantat precum şi instituţiilor abilitate, mai puţin Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;

15. Afişează planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local;

16. Verifică situaţia copiilor abandonaţi în instituţiile sanitare sau de ocrotire cu părinţi domiciliaţi pe raza comunei Grădinari;

17. Este membru al Comisiei pentru Autoritate Tutelară şi Protecţia Copilului;

18. Este reprezentant pentru identificarea și vaccinarea copiilor împotriva rujeolei;

19. Efectuează verificarea primară a tuturor componentelor IT din cadrul Primăriei comunei Grădinari şi implementează programe pe calculatoarele funcţionale din cadrul instituţiei cu respectarea legislaţiei în vigoare şi în limitele sale de cunoştinţe;

20. Acordă consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, oricărei persoane care poate beneficia de serviciile oferite de Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Aparatului de lucru al Primarului comunei Grădinari;

21. Îndeplineşte funcţia de Inspector Protecţie Civilă precum şi orice alte atribuţii date prin dispoziţia Primarului;

22. Întocmește raportul de specialitate al compartimentului în vederea emiterii dispozițiilor de: acordare alocații, angajare asistent personal, acordare ajutor social, suspendare sau încetare ajutor social, încetare contract de muncă asistent social etc.;

23. Întocmește proiectele de dispoziție necesare activității de asistență socială la nivelul comunei Grădinari.

PRIMARUL COMUNEI GRĂDINARI,

Valentin Ovidiu FIRCA