Primăria Comunei Grădinari județul Caraș Severin

ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA CONSILIER ACHIZITII PUBLICE DIN DATA DE 9 MAI 2022 ORA 10:00

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA GRĂDINARI

CUI 3227424

 

ANUNȚ

 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grădinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacantă, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 

1.      Denumirea funcţiei publice de execuție vacantă:

– „CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I grad profesional DEBUTANT”, ID 542134 – Compartiment Achiziții Publice în cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Grădinari

 

2. Probele pentru concurs:

- selecție dosare

- proba scrisă

- interviu

 

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1.  Locul de desfăşurare a concursului:

- la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin

3.2.  Probele concursului, data şi ora desfăşurării:

- selecție dosare : - în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs respectiv data de 02.05.2022.

- proba scrisă       : - 09.05.2022 – ora 1000  - la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin;

-  interviu              : - 11.05.2022 – ora 1100  - la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin.

3.3. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:

Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Grădinari, în perioada 8 aprilie 2022 – 27 aprilie 2022, ora 1600, la sediul Primăriei comunei Grădinari, județul Caraș Severin.

 

4. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile generale : - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică atestat de către medicul de familie;

f) îndeplineste condițiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu ia fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a savârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

4.2. Condiții specifice:

- Studii:

-  Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domenile: economic, administrație publică sau drept.

- Alte condiții specifice:cursuri/specializări/perfecționări în Achiziții Publice dovedite prin certificat/diplomă/adeverință/atestat

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice: nu este cazul;

 

Probe pentru concurs :

Concursul constă în trei probe eliminatorii şi anume :

1. – selecţia dosarelor; ( neîndeplinirea unei condiții generale de concurs sau a unei condiţii specifie de concurs atrage automat eliminarea);

2. – proba scrisă;

3. – interviul.

 

Bibliografie concurs, atribuții conform fișei postului și depunere dosare concurs

 

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României;

2. O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ (titlurile I şi II ale părţii a VI-a);

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.227/2015 – Codul Fiscal (Titlul IX – Impozite și taxe locale) actualizat;

6. O.G. nr.27/2002 – Reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată;

7. Legea nr.85/2014 – procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

8. O.G. nr.2/2001 – regimul juridic al contravențiilor;

9. Ghidul privind ,,Strategia de contractare” - ANAP-www.ANAP.ro.

10. O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1999;

11. Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare;

12. H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

13. Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

14. Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție.

 

NOTĂ: Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

TEMATICA

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Funcţia publică şi funcţionarul public – Definiții. Statutul funcționarilor publici;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

 

8. Scopul și principiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice

9. Semnificațiile termenilor și expresiilor utilizate în cadrul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice

10. Autorități contractante

11. Domeniu de aplicare. Excepții

12. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalității de atribuire.

13. Consultarea pieței

14. Activităţi de achiziţie centralizată

15. Reguli de elaborare a documentației de atribuire

16. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire

17. Reguli de evitare a conflictului de interese

18. Reguli aplicabile comunicărilor

19. Achiziția directă

20. Etapele procesului de achiziție publică

21. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire

22. Servicii sociale și alte servicii specifice

23. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică

24. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire

25. Criterii de calificare şi selecţie

26. Criterii de atribuire

27. Garanția de participare și garanția de bună execuție

28. Documentul unic de achiziţie european. E-Certis

29. Oferta și documentele însoțitoare

30. Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia

31. Procesul de verificare și evaluare

32. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru

33. Finalizarea procedurii de atribuire

34. Informarea candidaţilor/ofertanţilor

35. Reguli de publicitate și transparență

36. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire

37. Anunțul de participare

38. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire

39. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

40. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică

41. Contravenţii şi sancţiuni

42. Înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP

43. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică - Notificarea prealabilă și Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională

44. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei

45. Elementele contestaţiei

46. Soluţionarea contestaţiei

47. Suspendarea procedurii de atribuire

48. Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul

49. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului

50. Drepturile și libertățile fundamentale

51. Drepturile şi îndatoririle funcționarilor publici

52. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică

53. Principii și definiții în materia prevenirii și sancționării formelor de discriminare

54. Tipuri de contracte de achiziție publică.

 

Atribuțiile postului prevăzute în Fișa postului pentru funcția publică de execuție „Consilier Achiziții Publice clasa I grad profesional DEBUTANT ” din Compartimentul Achiziții Publice

1. Întocmirește programul anual de achizitii publice pe baza propunerilor făcute de către primar și contabil.

2. Asigură, întocmește și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, după cum urmează:

- publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare și de atribuire);

- inițiază lansarea procedurii de achizitii publice în SICAP;

- întocmirea caietului de sarcini;

- intocmirea documentațiilor de aribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor și lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;

- întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică;

- întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

 - întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publică;

- întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;

- întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

- asigură desfasurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;

- intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

- analizarea ofertelor depuse;

- emiterea hotărârilor de adjudecare;

- primirea și rezolvarea contestațiilor;

- întocmirea rezoluțiilor la contestatiile depuse;

- participarea la încheierea contractelor de achiziție publică;

- urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor, confirmarea realității regularității și legalității plăților aferente contractelor făcându-se de compartimentele care au propus și solicitat achiziția publică respectivă.

3. Ține evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități.

4. Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.

5. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.

6. Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată.

7. Îndeplinește și alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului și șefii ierarhici.

8. Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile.

9. Colaborează și întocmește materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.

10. Întocmește și asigură desfășurarea licitațiilor publice.

11. Întocmește contracte pentru concesionări, închirieri terenuri și spații în conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;

13. Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spații și redevența din concesiuni în funcție de paritatea leu-euro.

14. Administrează site-ul primăriei.

Responsabilități:

- Îndeplineaște cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu și se abtine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii u.a.t. Comuna Grădinari;

- În exercitarea atribuțiilor ce-i revin se abține de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice;

- Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin din funcția pe care o deține, precum și a atribuțiilor ce-i sunt delegate;

- Păstrează secretul de stat și secretul de serviciu, în condiliile legii;

- Păstrează confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

- Este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru dânsul sau pentru alții, în considerarea funcției daruri sau alte avantaje;

- Are obligația de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare în legătură cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unității si orice riscuri neprevăzute ce ar putea afecta rezultatele activității sale de zi cu zi;

- Răspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioară precum și a Codului de conduită și a Codului Etic;

- Răspunde de respectarea Măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență.

PRIMARUL COMUNEI GRĂDINARI,

Valentin Ovidiu FIRCA