Primăria Comunei Grădinari județul Caraș Severin

Legislație

Legea nr. 292 din 20 Decembrie 2011 – Legea asistenței sociale.

Hotărâre nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale (actualizată).

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată.

Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social.

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Legea nr. 7 din 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici.

Hotărârea Guvernului nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competență profesională asistenților sociali.

Ordin nr. 1313/2011 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenței sociale. 

 

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglemetarea activității de soluționare a petițiilor. 

Legea nr. 500/2002 privind Finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Hotărârea nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Hotărârea de Guvern nr. 1149 din 17 Octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea  și combatearea marginalizării sociale. 

Ordonanță de urgență nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum șu pentru modificarea art. 58 alin. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Legea nr. 61 din 22 Septembrie 1993 republicată, privind alocația de stat pentru copii;

Ordin nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. 

Ordin nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice. 

Ordin nr. 2525/2018 pentru aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 Legea nr. 272 din 21 Iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor.

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată.

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială pentru persoanele vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr. 277 din 24 Decembrie 2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

Hotărâre de Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

Hotărârea nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  prevederilor  O.U.G.nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare. 

 Ordonanța de Urgență nr. 111 din 8 Decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

 Hotărârea nr. 52 din 19 Ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

Legea nr. 416 din 18 Iulie 2001 privind venitul minim garantat.

Legea nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

Hotărâre de Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială.

Ordonanța de Urgență nr. 70 din 31 August 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Hotărârea nr. 920 din 21 Septembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Legea nr. 248 din 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Hotărârea nr. 89/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin  Hotărâre de Guvernului nr. 268/2007.

Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărâri ale Consiliului Local Grădinari;